Ornithological Rays

non-periodic bird tessellation

Non-periodic tessellation