Snakes

snake non-periodic tessellation

Non-periodic tessellation